Terms And Conditions

Welkom bij het gebruik van de internetdienst die wordt aangeboden door Transport Equipment Services via haar website www.payd-rental.eu (verder ‘de internetdienst’ genoemd).

Door het gebruik van en/of de registratie op de aangeboden internetdienst gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Om die reden vragen wij u om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen.

Onze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing, wat wil zeggen dat de toepassing van eventuele algemene voorwaarden van andere partijen uitgesloten wordt.

 1. Algemene informatie over deze internetdienst.

1.1.

De internetdienst is een publiek forum op internet voor gebruikers met het oog op het vinden, kopen en verkopen van voornamelijk tweedehandse opleggers, trucks, containers, busjes en bakwagens en diverse onderdelen ervan.

De bedoeling van de internetdienst is voornamelijk het samenbrengen van kopers en verkopers.

Gebruikers kunnen op de internetdienst aanbiedingen plaatsen voor goederen die ze te koop aanbieden en zoekertjes plaatsen voor goederen die zij wensen aan te kopen. Daarnaast biedt Transport Equipment Services ook zelf goederen te koop aan.

Tenslotte kunnen gebruikers ook tegen betaling advertenties plaatsen.

1.2.

Koopovereenkomsten die tot stand komen via de internetdienst komen altijd rechtstreeks tot stand tussen de verkoper en de koper, zonder de tussenkomst van Transport Equipment Services. Transport Equipment Services is, behoudens in de gevallen waar zij zelf als verkoper optreedt, geen contractpartij.

Transport Equipment Services is op geen enkele manier betrokken bij de totstandkoming van de koopovereenkomsten en is niet aansprakelijk voor de informatie die wordt gegeven door de gebruikers in de advertenties of de aanbiedingen..

Transport Equipment Services wil benadrukken dat alle gegevens over de gebruikte voertuigen en machines in de advertenties die op de Internetdienst worden gepubliceerd, van de verkopers komen. De gegevens over de toestand van het aangeboden product is gebaseerd op een subjectieve beoordeling door de verkoper en diens eigen perceptie van de toestand van het aangeboden product.
De gegevens over de toestand van het tweedehandse voertuig of machine voorwaarde is dus niet gebaseerd op een evaluatie uitgevoerd door een onafhankelijke en neutrale schatter. Transport Equipment Services is niet aansprakelijk voor de juistheid van deze informatie.

1.3.

Transport Equipment Services wijst de gebruikers erop dat zij dienen te handelen conform de wettelijke bepalingen ter zake, onder andere, maar niet beperkt tot de wettelijke bepalingen aangaande de verlening van diensten van de informatiemaatschappij en de verkoop op afstand in het Wetboek Economisch Recht, en dat zij te goeder trouw dienen te handelen.

Transport Equipment Services kan echter niet garanderen dat de informatie, gegeven door de gebruikers volledig is en vrij is van fouten en zij is niet aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van deze informatie.

Vooraleer goederen die te koop worden aangeboden via de internetdienst aan te kopen, dient de koper zich bij de verkoper te informeren over alle details die zijn aankoopbeslissing kunnen beïnvloeden en dient de koper rekening te houden met het feit dat het om tweedehands goederen gaat.

 1. Registratie als gebruiker van de internetdienst.

2.1.

Indien u zich wenst te registreren (aan te melden) als een gebruiker van de internetdienst, dient u de gevraagde gebruikersinformatie in te geven en de algemene voorwaarden van Transport Equipment Services te aanvaarden. Van de algemene voorwaarden kan de gebruiker alvorens te registreren kennis nemen via een hyperlink.

Om zich te registeren, dient een gebruiker de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

Transport Equipment Services bewaart de door de gebruiker gegeven informatie bij de registratie, waardoor de geregistreerde gebruiker de volgende keer deze informatie niet opnieuw dient in te geven en deze kan inloggen met zijn gebruikersnaam en paswoord.

2.2.

Door aanvaarding van de algemene voorwaarden van de internetdienst, erkent de gebruiker dat de door hem/haar bij de registratie gegeven informatie juist is en gaat de gebruiker ermee akkoord om Transport Equipment Services onverwijld via e-mail op de hoogte te brengen wanneer er wijzigingen zijn aan diens geregistreerde informatie.

Transport Equipment Services mag het gebruiksrecht van de internetdienst beëindigen en de registratie van een gebruiker annuleren, indien zij vaststelt dat de gebruiker foutieve of onvolledige gebruikersinformatie heeft doorgegeven of heeft nagelaten wijzigingen aan zijn of haar informatie door te geven of nog, indien zij vaststelt dat de gebruiker handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, andere gebruikers lastig valt of op een storende of oneigenlijke wijze gebruik maakt van de internetdienst.

2.3.

Bij de registratie als gebruiker, ontvangt de gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord, welke de gebruiker veilig dient te bewaren, zodat onbevoegde personen daartoe geen toegang kunnen krijgen. Indien een onbevoegde derde toch ongeoorloofde toegang tot de gebruikersnaam en het wachtwoord van een gebruiker heeft bekomen, dient de gebruiker Transport Equipment Services daarvan onmiddellijk per e-mail op de hoogte brengen. Transport Equipment Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ongeoorloofd gebruik dat door een derde wordt gemaakt van de gebruikersnaam en het wachtwoord van een gebruiker.

 1. Bescherming van gegevens en gebruik van cookies.

Transport Equipment Services respecteert de privacy van de gebruikers en probeert met alle redelijke middelen ongeoorloofd gebruik van de persoonsgegevens die werden geregistreerd via de internetdienst tegen te gaan.

Het is Transport Equipment Services toegestaan om gegevens van de gebruiker (zoals de naam en het e-mailadres) te gebruiken en door te geven aan derden, tenzij de gebruiker dit bij de registratie uitdrukkelijk verbiedt. (Mogelijkheid in de vorm van een vakje te voorzien waarbij de gebruiker dit kan uitsluiten door dit vakje uit te vinken). Enkel voor consumenten?

Gegevens kunnen doorgegeven worden aan leveranciers van accessoires, supplementaire producten of financiers of aan andere leveranciers van de op de internetdienst aangeboden producten.

De gegevens worden enkel doorgegeven in overeenstemming met de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Verdere informatie hierover kan gevonden worden in ons Privacy Beleid , wat ook handelt over het gebruik van cookies door ons. Door het gebruik van de internetdienst en/of de registratie als gebruiker, gaat de gebruiker akkoord met dit Privacy Beleid en met het daarin omschreven gebruik van cookies door Transport Equipment Services.

 1. Een advertentie plaatsen

4.1.

Een advertentie die u plaatst of verzendt naar Transport Equipment Services wordt geïnterpreteerd als een verzoek om de advertentie te publiceren op de internetdienst. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om te bepalen in welke categorie van de website de advertentie juist moet gepubliceerd worden.

4.2.

De gebruiker van de internetdienst dient ervoor te zorgen dat hij de nodige rechten en toelatingen heeft met betrekking tot de inhoud die door hem / op zijn verzoek wordt gepubliceerd op de internetdienst. Deze inhoud mag geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een derde en mag geen beweringen of materiaal bevatten die ertoe zouden kunnen leiden dat Transport Equipment Services aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. De gebruiker van de internetdienst is gehouden Transport Equipment Services voor alle schade te vrijwaren, indien deze aansprakelijk zou worden gesteld, ingevolge een overtreding van de bovenstaande bepaling.

4.3.

Indien een advertentie om een bepaalde reden niet geschikt is om te worden gepubliceerd, zal Transport Equipment Services de koper contacteren. Transport Equipment Services behoudt zich het recht voor om onmiddellijk en zonder verdere kennisgeving aan de verkoper, een advertentie te verwijderen of over te gaan tot beëindiging van de gebruiksrechten van een verkoper of koper die, volgens Transport Equipment Services oneigenlijk of te kwader trouw gebruik maakt van de internetdienst of op een wijze die strijdig is met de normen goed fatsoen of met de goede zeden.

4.4.

De voorwaarden voor de publicatie van elke advertentie worden afzonderlijk beoordeeld.
Een advertentie kan slechts één product (tweedehands auto of een tweedehands machine) tot voorwerp hebben.

Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om ervoor te zorgen dat de advertentie de juiste product gegevens bevat, die voldoende informatie bieden over het product, de eigenschappen en de toestand ervan, en andere factoren die van belang zijn voor de koper, en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De verkoper is gebonden door de informatie over de prijs, de waarborgen en andere informatie die hij in zijn advertentie verstrekt.
De verkoper dient Transport Equipment Services onverwijld te verwittigen, wanneer het geadverteerde product is verkocht, zodat de advertentie kan worden verwijderd.

Transport Equipment Services heeft het recht om de inhoud van een advertentie of een andere publicatie, die een verkoper of andere gebruiker heeft geplaatst op de Internetdienst, geheel of gedeeltelijk te bewerken, te klasseren, te kopiëren en het vrij te gebruiken bij haar activiteiten. Aangezien Transport Equipment Services niet kan controleren of de door de gebruiker verstrekte informatie op de internetdienst juist is, is de gebruiker ten aanzien van Transport Equipment Services aansprakelijk voor alle kosten en schade die zou kunnen ontstaan ingevolge meegedeelde onjuiste informatie. Transport Equipment Services heeft op elk moment het recht om de publicatie van een advertentie op te schorten. De advertentie-prijs wordt niet aangerekend, indien de advertentie door Transport Equipment Services en/of door de gebruiker wordt geannuleerd voordat deze wordt gepubliceerd.

4.5.

De betaalde advertenties worden door Transport Equipment Services zo snel mogelijk op de internetdienst geplaatst. De termijn voordat een betaalde advertentie zichtbaar is op de internetdienst bedraagt tussen 1 en 72 uren vanaf de betaling, afhankelijk van de serverbelasting. Deze termijn moet het mogelijk maken voor Transport Equipment Services om na te gaan of de inhoud van de advertentie geen onwettig, frauduleus of bedrieglijk karakter heeft. Transport Equipment Services betaalt de advertentie-vergoeding indien een erkende advertentie niet wordt gepubliceerd door haar fout. De schadevergoeding voor een niet-gepubliceerde advertentie is in elk geval beperkt tot de prijs van de advertentie. De advertentie-vergoeding dient niet te worden terugbetaald, indien de advertentie niet gepubliceerd is omwille van factoren buiten de fout van Transport Equipment Services of om redenen die Transport Equipment Services redelijkerwijze niet kon voorzien of voorkomen.

 1. Kosten en betaling.

5.1.

Het zich registreren als gebruiker van de Internetdienst het bekijken van advertenties, het opnemen van contact met verkopers en het publiceren van vragen is gratis.

5.2.

De publicatie van een advertentie op de internetdienst gebeurt tegen betaling. De prijs om een advertentie te publiceren is terug te vinden in de actuele prijslijst van Transport Equipment Services. Deze prijzen zijn exclusief BTW (21 %).

De publicatie van een advertentie die is verzonden naar de Internetdienst, gebeurt op voorwaarde en nadat de prijs voor de advertentie volledig is betaald. De prijs voor een advertentie kan worden betaald via online bankieren, overschrijving of credit card. 

 1. Intellectuele eigendomsrechten.

De gebruiker erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, de domeinnamen en subdomeinnamen, het ontwerp, de tekst, de inhoud, de beelden, de lay-out, het logo, het merk Transport Equipment Services, de software en het programma en andere materiaal en informatie op de Internetdienst, met uitzondering van de inhoud van de advertenties, eigendom is van Transport Equipment Services, en de gebruiker doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle rechten met betrekking tot de intellectuele eigendom op de voormelde zaken. Tenzij Transport Equipment Services uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming heeft gegeven, mogen de gebruikers het hierboven vermelde beschermde materiaal niet kopiëren, distribueren, publiceren, reproduceren, ter beschikking stellen van het publiek of commercieel of anderszins exploiteren. 

 1. Schadevergoeding en beperking van aansprakelijkheid.

7.1.

Transport Equipment Services kan niet garanderen dat de Internetdienst vrij van fouten werkt of dat de Internetdienst en de servers vrij zijn van virussen of andere schadelijke mechanismen. Transport Equipment Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit fouten, storingen, virussen of andere schadelijke mechanismen in de internetdienst. Als het gebruik van de Internetdienst bijvoorbeeld leidt tot beschadiging van de apparatuur of de gegevens van de gebruiker, is Transport Equipment Services niet aansprakelijk voor deze schade.

7.2.

Indien er door Transport Equipment Services een fout is veroorzaakt in een betalende internetdienst, heeft Transport Equipment Services de keuze tussen het herstel in natura van deze fout of de terugbetaling van de advertentie-vergoeding aan de gebruiker. Het bedrag van de schadevergoeding is ten hoogste gelijk is aan de prijs die de gebruiker heeft betaald voor het gebruik van de Internetdienst. Transport Equipment Services is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker zelf of door derden of voor schade die Transport Equipment Services redelijkerwijze niet kon voorzien.

7.3.

Op de Internetdienst staan links naar andere websites die uitgaan van externe dienstverleners die geen band hebben met Transport Equipment Services. Transport Equipment Services is niet aansprakelijk voor de inhoud of het functioneren van deze andere websites en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, volgend uit het gebruik van deze andere websites.

 1. Beschikbaarheid.

Transport Equipment Services heeft het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, de inhoud van de Internetdienst, waaronder de bedrijfsduur, de technische of andere details aan te passen, te verwijderen, toe te voegen of anderszins te wijzigen. Transport Equipment Services heeft het recht om tijdelijk de levering van de Internetdienst te schorsen voor onderhoud of wijziging van de Internetdienst. Transport Equipment Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke wijzigingen of schorsingen.

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden.

De Internetdienst is voortdurend in ontwikkeling en daarom behoudt Transport Equipment Services zich het recht voor om de voorwaarden van haar diensten te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen worden meegedeeld bij het inloggen door de gebruiker of via e-mail. Indien de gebruiker nog steeds gebruik maakt van de Internetdienst nadat hij kennis kreeg van de gewijzigde voorwaarden, aanvaardt de gebruiker hierdoor de gewijzigde voorwaarden.

 1. Nietigheid van bepalingen.

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of op enigerlei wijze niet afdwingbaar zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen en heeft dit niet de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg. Partijen zullen, in geval van nietigheid van een van de bepalingen van deze overeenkomst, deze bepaling vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert.

 1. Overmacht.

Transport Equipment Services is niet aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-naleving van haar contractuele verplichtingen, indien de uitvoering van haar verbintenissen wordt verhinderd door omstandigheden buiten haar wil (bijvoorbeeld staking, lockout, data communicatie stoornis, brand, diefstal, waterschade, sabotage, vandalisme of een dergelijke andere onverwachte gebeurtenis), zelfs indien deze omstandigheden bij de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien waren.

 1. Geldingsduur van de algemene voorwaarden.

Deze bindende algemene voorwaarden treden in werking wanneer de gebruiker hen aanvaardt door het gebruik van de Internetdienst of door zich te registreren als een gebruiker op de Internetdienst. De voorwaarden zijn geldig voor een onbepaalde periode.

 1. Onmiddellijke beëindiging

Partijen kunnen, mits kennisgeving, de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen in geval:
a) van een ernstige contractuele tekortkoming van de andere partij, nadat deze partij voorafgaand in gebreke werd gesteld om hieraan te verhelpen;

b) de andere partij zich bevindt in een toestand van staking van betaling, faillissement, het voorwerp is van beslag door schuldeisers, of een andere soortgelijke omstandigheid zich voordoet die redelijkerwijze kan worden beschouwd als een bewijs van insolventie of liquidatie.

14. Onderaannemers – overdracht van verbintenissen.

Transport Equipment Services mag een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van haar verbintenissen.

Het is Transport Equipment Services toegestaan de overeenkomst over te dragen aan een andere partij.

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht.

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst.

De Belgische rechtbanken, en meer bepaald de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst.

 1. Contact- en wettelijke informatie.

V.O.F. TRANSPORT EQUIPMENT SERVICES

Monnikenhofstraat 95

2040 ANTWERPEN

Tel.: +32 (0)468 22 51 66

E-mail: sales@transportequipmentservices.be

Ondernemingsnummer: 0828.534.606

BTW nummer: BE 828.534.606